SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2023

Concepte: Renovació serveis carrer Molí tram 4

Pressupost Elegible: 123.982,92 euros

% concedit: 52,74%

Import concedit: 65.383,95 euros

 

 


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2023

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 65.383,95 euros

% concedit: 100%

Import concedit: 65.383,95 euros