SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

UNITAT: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

INTERESSOS DE PRÈSTECS – EXERCICI 2023

Concepte: CaixaBank

Pressupost Elegible: 3.824,86 euros

% concedit: 100%

Import concedit: 3.824,86 euros