Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s’han d’inscriure al Registre d’associacions només a efectes de publicitat.

Les associacions s’han d’inscriure en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.