SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

EXCPCIONALS 2023

Unitat: Assistència Sec. Interv. en l’àmbit de la Coop. i les Subv.

Concepte: Substitució parcial forjat biguetes terrassa casal

Pressupost Elegible: 56.399,15 euros

% concedit: 70,92%

Import concedit: 40.000,00 euros