ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2023 Concepte: Renovació serveis carrer Molí tram 4 Pressupost Elegible: 123.982,92 euros

% concedit: 52,74%

Import concedit: 65.383,95 euros