El Ple de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2020 va prendre entre altres el següent acord:

1.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Corbera d’Ebre sector PMU – 2.

2.- Sotmetre aquest acord de modificació a informació pública pel termini d´un mes, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Provincia i un dels diaris de major circulació als efectes de que qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions que consideri convenients.