Sol·licitud de Llicència d’Activitat

Sol·licitud de Llicència d’Activitats i Espectacles Públics

Comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Declaració Responsable o Comunicació en Matèria d’Activitats

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Comunicació de canvi de titularitat d’activitats

Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic

Llicència ambiental (Annex II)

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient