ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2023 Concepte: Despeses corrents Pressupost Elegible: 65.383,95 euros % concedit: 100% Import concedit: 65.383,95 euros