SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2022

Concepte: Pavimentació i serveis C. del Moli – Parc. 37 a 59

Pressupost Elegible: 105.108,78 euros

% concedit: 62,21%

Import concedit: 65.383,95 euros