CÀRRECS ELECTES 2020

Concepte: Retribució càrrecs electes 2020

Pressupost Elegible: 17.505,72 €

Pressupost mínim a Executar: 17.505,52 € %

Concedit: 100 %

Import concedit: 17.505,72 €