BASES

Enllaç publicació butlletí oficial de la Provincia de Tarragona: BOP – Butlleti Oficial de la provincia de Tarragona (diputaciodetarragona.cat)

Enllaç publicació diari oficial de la Generalitat de Catalunya: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=945014

Enllaç publicació Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21268